Subject Toppers

Subject Name Percentage
English Dhanunjaya Swain 92%
Sourav Choudhury 90%
Krutibash Mohapatra 90%
Hindi Bhavya Gulani 98%
Nishigandha Acharya 96%
Bipul Tayal 95%
Yashika Jeswani 95%
Odiya Dhanunjaya Swain 94%
BPratik Dash 94%
Pratigyan Pramanik 94%
SST Dhanunjeya Swain 97%
Bipul Tayal 97%
Nishigandha Acharya 95%
Saurav Choudhury 95%
Maths Dhanunjeya Swain 100%
Sahil Garg 98%
Nishigandha Acharya 97%
Yashika Jeswani 97%
Science Bipul Tayal 97%
Dhanunjaya Swain 96%
Ch Ayaush 91%
Prabhu Swaroop Panda 91%
Computer Dhanunjeya Swain 100%
Prabhu Swaroop Panda 100%
Yashika Jeswani 100%
Music Bipul Tayal 100%
Samatha Satyarupa Patnaik 100%
Kushi Jain 100%
Saraswati Murmu 100%
Jashoda Nalla 100%
Bhavya Gulani 100%
Dance Arpita Panda 91%
L Anusha 89%
Y Likhita 87%
Economics P. Sai Madhuri 62%

School Rank Holders 2018

Name Marks obtained
DHANANJAYA SWAIN 579
BIPUL TAYAL 572
NISHIGANDHA ACHARYA 569School Performance - 2018

Name No of students Percentage
Percentage of students who got above 90% 13 20.63
Percentage of students who got above 80-90% 12 19.05
Percentage of students who got above 70-80% 12 19.05
Percentage of students who got above 60- 70% 19 30.16
Percentage of students who got less than 60% 7 11.11
Total 63 100.00Names of the Toppers above 90% Year 2018

Name Marks obtained
DHANANJAYA SWAIN 97
BIPUL TAYAL 95.6
NISHIGANDHA ACHARYA 95
YASHIKA JESWANI 94.2
ANUSKA KHADANGA 93.2
PRATIK KUMAR DASH 92.4
CH AYUSH 92.2
SOURAV CHOUDHURY 92.2
KRUTIBASH MOHAPATRA 92
PRABHU SWARUP PANDA 91.8
SAHIL GARG 91.6
SAMARTHA SATARUPA PATNAIK 90.2
BHAVYA GOLANI 90

Previous 8 years Result

Year Name of the student Top percentage
2011 Subhasree Das 92.3%
2012 Peri Srivani 89.7%
2013 Chinmayananda Mani 91.5%
2014 Dibyajit Bardhan 94%
2015 Jyotirmayee Behera 94%
2016 Tanisha Behura 93.83%
2017 Shreyansh Panda 91%
2018 Dhananjaya Swain 97%